2018

Hausjärven kunta 150 v.

                 Kunnallishallinnon synty

6.2.1865 annettiin asetus maalaiskuntien kunnallishallinnosta, jonka mukaan
jokaisesta seurakunnasta tuli muodostaa itsenäinen kunta. Seurakuntahallin-
toon jätetttiin vain kirkon sisäiset asiat.

Määräyksen mukaan kunnallishallinto oli järjestettäv kolmen vuoden kuluessa.

Kulkutautien ja nälänhädän raivotessa hausjärveläiset anoivat lykkäystä peläten
hallinnosta aiheutuvia uusia kustannuksia. Kuvernööri hylkäsi lykkäysanomuksen.


Pitäjänkokous kutsuttiin Hausjärvellä koolle huhtikuussa 1868.

Se valitsi kuntakokouksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi Karan kartanon
omistajan everstiluutnantti Axel Nordenswanin sekä kunnallislautakunnan
esimieheksi Ryttylän kartanon omistajan varatuomari Carl Cranfeltin.
Muita jäseniä ei voitu tuossa kokouksessa valita, koska useat pitäjän etevim-
mät miehet olivat sairaina.

Cranfeltin puolen vuoden pituisena puheenjohtaja-aikana ei pidetty kunnallis-
lautakunnan kokouksia, koska lautakunnassa ei ollut riittävästi jäseniä.
Cranfelt pyysi eroa tehtävästä sairauden takia ja hänen tilalleen valittiin syys-
kuussa 1868 lukkari Josef Palander

Ensimmäinen varsinainen pitäjänkokous pidettiin Pietilän talossa 21.9.1868.

Palander kirjoitti kunnallislautakunnan kokousten pöytäkirjat mustekynällä irto-
arkeille ja vasta myöhemmin otettiin käyttöön mustakantiset sidotut pöytäkirjat.

kunnantupa.jpgVuonna 1880 kuntakokous päätti panna alulle pitäjän vaivais- ja kokoushuoneen
rakennustyöt. Komitean puheenjohtajaksi valittiin Josef Palander, joka laati raken-
nuspiirustukset itse. Talo valmistui syksyllä ja 1881 sinne otettiin ensimmäiset 
hoidokit.Tarkoitus oli kustantaa toimintaa mm. asukkaisen käsitöiden myynnillä.

Vaivaistalon ylläpidon käytyä kohtuuttoman kalliiksi, kuntakokous lopetti sen
toiminnan jo 1882. Tyhjillään olevaan talon siirrettiin 1884 Kirkonkylän tyttö-
kansakoulun toiminta. Myöhemmin taloon tehtiin toinen kerros ja kunnavirasto toimi
talossa aina vuoteen 1980 asti, jolloin nykyinen virastotalo valmistui Oittiin.

Talossa on myös toiminut Kirkonkylän käsivälitteinen puhelinkeskus.